ឯកភ្នំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខែត្របាត់ដំបង
  2. ឈ្មោះប្រាសាទបុរាណ
  3. ឈ្មោះវត្តនៅស្រុកឯកភ្នំ