ឯករាជ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ន)៖ ភាពនៃរដ្ឋឬប្រទេសដែលមានសិទ្ធ និងសេរីភាពពេញបរិបូរក្នុងការគ្រប់គ្រង ខ្លួនឯងមិនមែនចំនុះប្រទេសដទៃ។ independence, indépendance ឧ. ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣។