ឯករាម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ជើងទឹក