ឯកសិទ្ធិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (វិទ្យាសាស្ត្រគណនូបករណ៍)privilege, privilège សិទ្ធិដំណើរការ (ដូចជា ចូល មើល បើក បញ្ជូន បង្កើត លុប កែសម្រួល...) ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអត្តនាមអ្នកប្រើធនធាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬនៅលើបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ។
  2. (ច្បាប់) សិទ្ធដែលទទួលបាននូវការសងទ្រព្យ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃឯកសិទ្ធិដោយមានអាទិភាពជាងម្ចាស់បំណុលផ្សេងទៀត។