ឯកអគ្គមគ្គុទេសក៍

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឯកអគ្គមគ្គុទេសក៍ ( ន. ) (ឯក + អគ្គ + ឧទ្ទេសក៍) អ្នក​ដែល​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ដ៏​ប្រសើរ។​