ឯកអគ្គ​រដ្ឋទូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អែក-អ័ក-គៈ រ័ត-ឋៈទូត បា. ស. ( ន. ) រដ្ឋ​ទូត​ឬ​រាជ​ទូត​ថ្នាក់​ខ្ពស់ (សុទ្ធ​តែ​មាន​ឋានៈ​ជា ឯក​ឧត្ដម, ដែល​ប្រើ​អក្សរ​សង្ខេប​ថា ឯ. ឧ.) ។ ឯក​អគ្គ​រាជ​ទូត