ឯកឧកញ៉ា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អែក-អុក-ញ៉ា ( ន. ) ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​រៀង​ពី​ខាង​ដើម​ឋានន្តរ​នៃ​មន្រ្តី​មាន​ស័ក្តិ​ខ្ពស់ : ឯក​ឧត្ដម​នាយក​រដ្ឋ​មន្រ្តី, ឯក​ឧត្ដម​ឧត្ដម​សេនីយ​ឯក... ។ ទាំង​ពីរ​ពាក្យ ប្រើ​អក្សរ​សង្ខេប​ថា ឯ. ឧ. ដូច​គ្នា (បារ. Excellence, Son--, S.E.) ។ ប៉ុន្តែ ឯក​ឧកញ៉ា ប្រើ​តែ​ក្នុង​រជ្ជ​កាល​សម័យ​បុរាណ​ព្រេង​នាយ, គេ​និយាយ​កាត់​ខ្លី​ថា លោក​ឯកឧក, សម័យ​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ប្រើ​ពាក្យ ឯក​ឧត្ដម (ឯ. ឧ.) ។ ឯក​ឧត្ដម