ឯកឧត្តមបណ្ឌិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មកពីពាក្យ ឯកឧត្តម+បណ្ឌិត