ឯកា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឯក) ។ ឯកា--, ឯកោ, ឯកោ--, ឯកំ