ឯអូត

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអញ្ចើម