ឰក-

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឯក សំខ្យា.) ។ ឰក្យ--, អែក--, អៃក្យ--