ឰដ៏

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) និបាត​សព្ទ​ប្រាប់​ទី មិន​មែន​ពេញ​ជា ក្នុង ឬ លើ, ក្រោម គឺ​ប្រាប់​ថា “ត្រង់, នា, នៅ​នា, ឯ” : រោម​ដុះ​ឰដ៏​ទ្រូង, ហ្វូង​បក្សី​ហើរ​ឰដ៏​អាកាស (ព. កា. ប្រើ​ត្រឹម​តែ ឰ ក៏​បាន) ។ អែប​នឹង : ប្រតិទិន​ព្យួរ​ឰដ៏​ជញ្ជាំង (ម. ប្រ., ច្រ. ប្រ. នូវ ឬ នៅ, នឹង ជាង) ។