ឰសូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៃសូ សំ. ( គុ. ឬ ន. ) (ឰឝ្វរ ឬ ឰឝ្វយ៌) ឥសូរ​ឬ​ឦសូរ; ឥស្សរិយៈ; មហិស្សរានុភាព, រាជ​តេជានុភាព, មហា​រាជានុភាព; មហា​តេជានុភាព, មហា​អំណាច (សរសេរ​ជា អៃសូរ ឬ អៃសូរ្យ ក៏​បាន ។ ប្រើ​ជា មហៃសូរ ឬ មហៃ-សូរ្យ ក៏​បាន) ។ ឰសូរ្យ