ឱកាស!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អោកាសៈ បា. សំ. ( និ. ) (ឱកាស ន.) សូម​ឱកាស ! ឬ​សូម​ទាន​ឱកាស ! (ពាក្យ​សម្រាប់​សូម​ឱកាស​ដោយ​សេចក្ដី​គោរព) : ឱកាស ! ខ្ញុំ​ព្រះ​ករុណា​សូម​អារាធនា... (ច្រើន​ប្រើ​តែ​ខាង​សាសនា ។ ម. ព. ឧកាស ! ឬ ឧកាសៈ ! ទៀត​ផង) ។ ឱកាសៈ !