ឱងឡោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អូងឡូង) ។ អោងឡោង