ឱរា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ា ម. ព. ឧរា ។