ឱសធ-

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឱសថ) ។ ឱសធៈ