ឱឡិគល្ល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អោឡិគាល់ បា. ( ន. ) ប្រឡាយ​បង្ហូរ​ទឹក​សម្អុយ ឬ​រណ្ដៅ​ទឹក​សម្អុយ : ក្នុង​ក្រុង​ធំ​ៗ ត្រូវ​តែ​មាន​ឱឡិគល្ល កុំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្មោកគ្រោក ។ សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​កាព្យ, ដូច​ជា ក្រុង​ធំ​ត្រូវ​មាន​ឧឡិគល្ល ទើប​គ្មាន​កង្វល់​ដោយ​ស្មោកគ្រោក បើ​គ្មាន​ច្រើន​តែ​មាន​មេ​រោគ កំចោក​ពួក​ជន​ឲ្យ​ឈឺ​ចាប់ ។ ទោះបី​ក្រុង​តូច​ៗ​ក៏​ដោយ បើ​ធ្លោយ​ពុំ​មាន​ត្រូវ​ប្រញាប់ ខ្នះខ្នែង​ធ្វើ​ភ្លាម​ឲ្យ​បាន​ឆាប់ កុំ​ឲ្យ​រោគ​ចាប់​ឆ្លង​រាល​ដាល ។