ឱះ!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. អុះ ! ឬ អុ៎ះ !) ។ អោ៎ះ ! ឱះឱ ! អោ៎ះអោ៎ !