។ល។

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(អ. ថ. ល៉ៈ) ម. ព. បេយ្យាល ។