១០-១១

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរកាពប្រាំ