១០-១១

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំរកាពប្រាំ