១.វិនយបិដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បញ្ញើរ