២ធ្នូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស្នួល
  2. ភូមិនៃឃុំ២ធ្នូ