២០ឧសភា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតនៃឃុំស្វាយប៉ោ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្វាយប៉ោ