ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រះពន្លា
 2. អតីតភូមិនៃឃុំព្រះពន្លា
 3. ភូមិនៃឃុំព្រែកខ្សាយខ
 4. ភូមិនៃសង្កាត់កាចាញ
 5. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងក្រហម
 6. ភូមិនៃសង្កាត់លេខ១
 7. ភូមិនៃសង្កាត់លេខ២
 8. ភូមិនៃសង្កាត់លេខ៣
 9. ភូមិនៃសង្កាត់លេខ៤
 10. ភូមិនៃឃុំអូរត្រេះ
 11. ភូមិនៃឃុំទំនប់រលក
 12. ភូមិនៃសង្កាត់រកាក្នុង