៣៥

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបុសខ្នុរ
  2. ភូមិនៃឃុំព្រែកកក់