ពីWiktionary
  1. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រះពន្លា
  2. អតីតភូមិនៃឃុំព្រះពន្លា
  3. ភូមិនៃឃុំព្រែកខ្សាយខ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់កាចាញ
  5. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងច្រេស
  6. ភូមិនៃសង្កាត់លេខ៤
  7. ភូមិនៃឃុំអូរត្រេះ
  8. ភូមិនៃឃុំទំនប់រលក