ដោយWiktionary
  1. ភូមិនៃឃុំព្រែកខ្សាយខ
  2. ភូមិនៃសង្កាត់លេខ៤