ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ទេវនាគរី[កែប្រែ]

  1. ន‌៑, ន៉