​បួស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចូល​កាន់​ភេទ​ជា​សមណៈ​តាម​ច្បាប់​សាសនា​ឬ​តាម​លទ្ធិ​ណា​មួយ : បួស​សាមណេរ ឬ បួស​នេន; បួស​ភិក្ខុ; បួស​ជា​តាបស ។ល។ អ្នក​បួស គឺ​អ្នក​ដែល​កំពុង​ទ្រទ្រង់​ភេទ​ជា​សមណៈ, អ្នក​ទ្រទ្រង់​ផ្នួស (ទីទៃ​ពី​គ្រហស្ថ) ។