​​​​ឯកតានិម្មិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

imaginary unit, unité imaginaire ចំនួនប្រឌិត ដែលសន្មតថា i2 = -1។