ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ

អក្សរហ៊ីរ៉ាហ្គាណា[កែប្រែ]

(romaji a)

ពុម្ពអក្សរ あ

ការអានកាន់ជិ[កែប្រែ]