ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
せ-bw.png

អក្សរហ៊ីរ៉ាហ្គាណា[កែប្រែ]

(romaji se)