ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ

អក្សរហ៊ីរ៉ាហ្គាណា[កែប្រែ]

(romaji se)