ពីWiktionary

បន្ទេរភាសា[កែប្រែ]

ចិន[កែប្រែ]

អក្សរឆ្លាក់[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. ម្នាក់
  2. មួយ, អាមួយ

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

  1. ម្នាក់មួយៗ
  2. មួយៗ
  3. មួយ
  4. តែម្ដង, ម្ដង

គុណនាម[កែប្រែ]

  1. ម្នាក់ឯង
  2. តែមួយ
  3. មួយទៀត
  4. ទីមួយ, លើកទីមួយ