ពីWiktionary

កាន់ជិ[កែប្រែ]

លំដាប់នៃការសរសេរ
លំដាប់នៃការសរសេរ

ជប៉ុន[កែប្រែ]

លេខ[កែប្រែ]

  1. លេខ ៩


នាម[កែប្រែ]

(hiragana きゅう, rōmaji kyū)