ពីWiktionary

好 [hào,hǎo] ល្អ ប្រសើរ

adj. good

adv. o.k., okay, okey, okeydokey, well, fine

v. like, love