ដោយWiktionary

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

(ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ めい) = ក្មួយស្រី