ដោយWiktionary
កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

កាន់ជិ[កែប្រែ]

ជប៉ុន[កែប្រែ]