ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
កាន់ជិសម្រាប់ពាក្យនេះ

កាន់ជិ[កែប្រែ]

ជប៉ុន[កែប្រែ]