ពីWiktionary
លំដាប់នៃការសរសេរ

Traditional stroke order

Modern stroke order

我 [wǒ ]myself ៶ me ៶ I ខ្ញុំ,អាត្មា៶អត្ត​


例句:

別讓我失望。 Don't let me down. កុំធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឈឹម

我說清楚了嗎? Am I making myself clear? ខ្ញុំនិយាយច្បាស់លាស់ឬនៅ?

我真的必須參加這個會議嗎? Is it necessary for me to attend the meeting? អ្នកពិតជាចង់ចូលរួមក្នុងការប្រជុំនេះឬ?