ពីWiktionary

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖  ほん
  2. កាតាហ្គាណា៖  hon

នាម

  1. សៀវភៅ