ដោយWiktionary

ជប៉ុន

ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ みず

នាម

១. ទឹក