ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  • 男-bw.png (តាមបែបចិន)