ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជប៉ុន[កែប្រែ]

  1. ហ៊ីរ៉ាហ្គាណា៖ くさ
  2. កាតាហ្គាណា៖ kusa

នាម

១. ស្មៅ