ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាសាជប៉ុន[កែប្រែ]

錆 (さび, Sabi) ន. ច្រេះ

ឧ. 錆を落とす remove the rust 《from》 ដុស​ច្រេះ​ចេញ