ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិន[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

  1. (បំណែងចែករដ្ឋបាល) ប្រជុំជន, ទីប្រជុំជន, ទីរួមឃុំ