1000

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

1000 : ១០០០ (មួយពាន់)