105

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

105 : ១០៥ (មួយរយប្រាំ)