attention

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ការយកចិត្តទុកដាក់, ការផ្ដោត, ការផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍, ការផ្ដោតអារម្មណ៍, ចំណាប់អារម្មណ៍, ការចាប់អារម្មណ៍