ពីWiktionary

ភូមា[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

អក្សរ[កែប្រែ]