កណ្ដែងកណ្ដោច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដែង-កន់-ដោច[kɑndaeŋ-kɑndaoc]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កណ្ដែង+កណ្ដោច>កណ្ដែងកណ្ដោច ។

គុណនាម[កែប្រែ]

កណ្ដែងកណ្ដោច

  1. ដែល​នៅ​ក្នុង​ទី​ស្ងាត់​ឥត​មាន​សូរ​សព្ទ​អ្វី​ទៅ​បណ្ដាល​ឲ្យ​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ហើយ​មាន​តែ​នាំ​ឲ្យ​មាន​សេចក្ដី​សង្វេគ​ក្នុង​ចិត្ត ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

មើលពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួន-ណាត